Myggenäs Gård AB är ett företag med lång historia

Gården har varit i släktens ägo sedan tidigt 1700-tal, och brukas idag av den nionde generationen.

Gården är belägen i Valla socken, Tjörns kommun. Den äldre gårdsbebyggelsen uppfördes i huvudsak på 1890-talet och har kvar sitt ursprungliga läge sedan före laga skifte. Verksamheten på gården har traditionellt även omfattats av handel och entreprenörskap, vilket nuvarande ägare har intresse av att vidareutveckla.

På gården bedrivs, förutom vårt ekologiska jordbruk, verksamhet inom lantbruksentreprenad, grönyteskötsel, mark-anläggningsentreprenad samt gatu- och vägentreprenad. Vår entreprenadverksamhet utvecklas ständigt, och vårt maskininnehav är omfattande. Både för verksamhetens behov, och för att tillgodose våra kunders skiftande önskemål. För närvarande är ett 25-tal personer sysselsatta i de olika verksamheterna.

Gårdens övriga fastigheter, som inte används inom driften, har vi valt att förvalta genom uthyrning av kontors- och verksamhetslokaler, bostäder och miniförråd med mera.

”Lokalt på riktigt”

2021 gjorde vi en storsatsning på vår nya gård i Bråland. Där byggdes två stora hallar, varav en är en modern och säker djurhall. Här, mitt på Valla hed, föder vi upp våra nötdjur under konceptet ”Lokalt på riktigt”. Ett koncept med fokus på närområdet, som vi utvecklat i samarbete med Almö Livs. Allt kött från gården säljs sedan våren 2021 på ICA Almö Livs under detta koncept, självklart är det KRAV-märkt.

I samband med nybyggnation har vi valt att tillvarata takdagvattnet vilket leds till en tank för att användas i driften på gården. Vi tillvaratar och återanvänder för närvarande ca 4000 ton/år.

Vi har för närvarande ca 5500 kvm nya takytor på våra driftsbyggnader vilka vi försett med solpaneler.

Dessa producerar ca 400 000 kWh/år el på gården, varav en stor del förbrukas i verksamheten. Den övriga delen försäljs vidare till vår elleverantör.

Vår avsikt med driften på gården är att vidmakthålla och förstärka de höga kulturella och miljömässiga värden som finns. Här pågår ständiga projekt för att förbättra den biologiska mångfalden och minska miljöbelastningen. Bland annat restaurerar vi årligen förbuskade betesmarker för att återställa dessa till produktiva beten. Effekten som uppnås vid restaureringen påverkar inte bara den biologiska mångfalden positivt utan ökar även skönhetsupplevelsen av landskapet, nog så viktigt. De miljömässiga aspekterna, med rik och varierad flora och fauna, samt väl röjda och vårdade marker, anser vi vara av högsta värde.

Vill du veta mer? 

Kolla in filmen om Myggenäs Gård!